.

เรียนดี  มีวินัย  พลานมัยสมบูรณ์

 
 
 
 

 

 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 มกราคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.208.73.179
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,176,367
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนหนองบัว


นายสมัคร นรินทร์รัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว


นางกฤติมา กองทองนอก
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ


นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชู
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นางสาวณัฐทิวา ขุนวังกรด
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายณรรฐพงษ์ ฉ่ำน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสุนันท์ รัตนเวชสิทธิ
ครู


นางสุภัทธา ทองกันทา
ครู


นางสาวสุนิสา วงรอด
ครุ


นางรัตช์กมล ว่องสาริกิจ
ครู


นางสาวจงรักษ์ คงสูน
ครู


นางสาววิชยา กลั่นหุ่น
ครู


นางสาวจุฑารัตน์ บุญเงิน
ครู


นางปุณณ์ภัสสร จิรันธนินโภคิน
พนักงานราชการ


นางสาวพัชรียา ขยันกิจ
ครู


นางสาวธีระนันท์ แย้มโพธิ์ใช้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางธิรดา วงษ์ทานมัย
ครู


นางบุญญาภา อิ่มศิล
ครู


นายพลวศิน สารธรรม
ครู


นายสมเกียรติ เอมใจ
ครู


นางโสมนัส บุญโห้
ครู


นางอัจฉรา ชอนบุรี
ครู


นายธีระ ราชสุภา
ครู


นายสัญญา แดนพิมาย
ครู


นางสาวณัฏฐา ชูมา
ครู


นายณัฐพล มีมุข
ครูผู้ช่วย


นายอภิวัฒน์ บุญฤทธิ์
ครูผู้ช่วย


นางลาวัณย์ ณ จำปาศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวารุณี ฉ่ำน้อย
ครู


นายดลภัช ปิติเมธานนท์
ครู


นางวิภา อินสุธา
ครู


นางสมใจ นามกระโทก
ครู


นางสาวอุษณีย์ วงษ์จันทร์
ครู


นางสาววันดี เที่ยงเรือง
ครู


นางพัชรี ปุ่มสันเทียะ
ครู


นางสาวอรรถพร ศรีดี
ครู


นางสาวนิตยา รัตนจันทร์
ครู


นางสาวรัชนี โล่วันทา
ครู


นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็งพรม
ครู


นางพัชริดา ขำทวีพรหม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางมลิวัล อินทร์สุภา
ครู


นางสาวเอราวัณ บุญมั่น
ครู


นายธนชัย ขุนแก้ว
ครู


นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
ครู


นายไกรสร อ่อนบาง
ครู


นายปกรณ์ โอภาษี
ครู


นางยุพา อ่อนสด
ครู


นางสาวนพมาศ อิสระบุตร
ครู


นางสาวสุรารักษ์ ใจเร็ว
ครู


นายอธิชัย ตางาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวจริยา ขุนพรหม
ครู


นายวันชัย รัตนเวชสิทธิ
ครู


นางนารี ดังดี
ครู


นางจิราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู


นางรัชดา ชินชา
ครู


นางสาวธนภรณ์ บุญอาจ
ครู


นางสาวสาวิตรี พงษ์ไพบูลย์
ครู


นางสาวฐิติพร กระโจมทอง
ครู


นายสรุวิชญ์ เกตุแก้ว
ครู


นายเจษฎา อู่ชมภูทอง
ครู


นางสาวนันทชา อัมฤทธิ์
ครู


นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก
ครู


นายเมธัส จูอาภรณ์
พนักงานราชการ


นายวรพล ศรีแตง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางศุธชา นภาวิวัฒนากุล
ครู


นางสาวกมลทิพย์ นารี
ครู


นายเกียรติธงชัย ฉายะชาติ
ครู


นางสาวธีวรรณ ศรีพันธุ์
ครู


นายจตุรงค์ เปรมเสถียร
พนักงานราชการ


นายทินกร ว่องสาริกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์


นายวีรชน พูลพันธ์
ครู


นางสาวปิยาพัชร มัณฑการ
ครู


นายพรชัย ศรีชมภู
ครู


นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร
ครู


นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์
ครูผู้ช่วย


นายมาโนชญ์ สุขสุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายเสรี บุญประเทือง
ครู


นางส่งศรี โอภาษี
ครู


นายอภิศาล ไทยเจริญ
ครู


นางวิกานดา บุญเอก
ครู


นายณัฐวุฒิ ปกสุข
ครู


นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ
ครู


นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ
ครู


นางสาวสินจัย โฉมชัย
ครู


นายวรณัฐ หมีทอง
ครู


นางไพลิน ส่งวัฒนา
ครู


นายคมกริช แพงแสง
ครู


นายเจริญชัย วงศ์สิริธารา
ครู


นางสาวธนิศา จิตรเกื้อกูล
ครู


นางมินตรา จิตรโกศล
ครู


นางณัฐฎ์ธนาพร ภิรมย์ภักดิ์
พนักงานราชการ


นายจักรภพ บุญขาว
พนักงานราชการ


นายเทเวศร์ ม่วงพลับ
พนักงานราชการ


บุคลากรสายสนับสนุนนางสาวบังอร บ่ายยิ้ม
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล


นางอมรา ทองสันเที๊ยะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


นางสาวสิริภา ปั้นบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางฉัตศิภัคฐ เพ็ชรคง
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวนันทิชา เพ็ชรพรม
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวภาวิดา เขียวกำจัด
ครูอัตราจ้าง


นักการภารโรงนายชวลิต สุขแก่น
ยาม


นายทวี พรมอ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว


นางพลอย เร่งสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว


นายแดง ชุ่มบัณดิษฐ์นายวิชัย บูรพานายจ่าย พานอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว


นางวรรณทนา อู่อ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว


นายวิมาน ทำทัน
ลูกจ้างชั่วคราว


นางถนอม ชุ่มบันดิษฐ์นายพิชัย บูรพา
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 

 

 
 
โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ :: สพม. เขต 42
79 ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
Tel : 0 5625 1281  Fax : 0 5687 6240
Email : wuanntsa@moe.go.th