.

เรียนดี  มีวินัย  พลานมัยสมบูรณ์

 
 
นายสาโรจน์ กลั่นด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว
 
 
 

 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 15 กันยานยน 2562
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.171.146.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,024,586
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นายสาโรจน์ กลั่นด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว


นายสืบศักดิ์ ปฎิสนธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานอำนวยการ


นายณรรฐพงษ์ ฉ่ำน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสุนันท์ รัตนเวชสิทธิ
ครู


นางสุภัทธา ทองกันทา
ครู


นายวิเชียร วินทะชัย
ครู


นางรัตช์กมล ว่องสาริกิจ
ครู


นางสาวจงรักษ์ คงสูน
ครู


นางสาววิชยา กลั่นหุ่น
ครู


นางสาวจุฑารัตน์ บุญเงิน
ครู


นางปุณณ์ภัสสร จิรันธนินโภคิน
พนักงานราชการ


นางสาวพัชรียา ขยันกิจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุนิสา วงรอด
ครูผู้ช่วย


นางธิรดา วงษ์ทานมัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายสมเกียรติ เอมใจ
ครู


นางโสมนัส บุญโห้
ครู


นางอัจฉรา ชอนบุรี
ครู


นางบุญญาภา อิ่มศิล
ครู


นางเพ็ญนภา ลายน้ำเงิน
ครู


นางสาวธีระนันท์ แซ่จัน
ครู


นางสาวสาวิตรี เกตุประยูร
ครู


นางสาวอรพรรณ หมูเทพ
ครู


นายพลวศิน สารธรรม
ครู


นายธีระ ราชสุภา
ครูผู้ช่วย


นายสัญญา แดนพิมาย
ครู


นางสาวณัฏฐา ชูมา
ครูผู้ช่วย


นางสมใจ นามกระโทก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวารุณี ฉ่ำน้อย
ครู


นายดลภัช ปิติเมธานนท์
ครู


นางวิภา อินสุธา
ครู


นางลาวัณย์ ณ จำปาศักดิ์
ครู


นางสาวอุษณีย์ วงษ์จันทร์
ครู


นางสาววันดี เที่ยงเรือง
ครู


นางสาวพัชรี ยิมิสุโท
ครู


นางสาวอรรถพร ศรีดี
ครู


นางสาวนิตยา รัตนจันทร์
ครู


นางสาวรัชนี โล่วันทา
ครูผู้ช่วย


นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็งพรม
ครู


นางสุนันท์ จันทร์ดิษฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางจริยา หวังประเสริฐ
ครู


นางพัชริดา ขำทวีพรหม
ครู


นางมลิวัล อินทร์สุภา
ครู


นางสาวเอราวัณ บุญมั่น
ครู


นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
ครู


นายไกรสร อ่อนบาง
ครู


นายปกรณ์ โอภาษี
ครู


นางยุพา อ่อนสด
ครู


นางสาวนพมาศ อิสระบุตร
ครู


นางสาวสุรารักษ์ ใจเร็ว
ครู


นายอธิชัย ตางาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวจริยา ขุนพรหม
ครู


นายวันชัย รัตนเวชสิทธิ
ครู


นางนารี ดังดี
ครู


นางจิราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู


นางรัชดา ชินชา
ครู


นางสาวธนภรณ์ บุญอาจ
ครู


นางสาวสาวิตรี พงษ์ไพบูลย์
ครู


นางสาวฐิติพร กระโจมทอง
ครู


นายสรุวิชญ์ เกตุแก้ว
ครู


นายเจษฎา อู่ชมภูทอง
ครู


นางสาวนันทชา อัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย


นายเมธัส จูอาภรณ์
พนักงานราชการ


นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก
ครู


นายวรพล ศรีแตง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางศุธชา นภาวิวัฒนากุล
ครู


นางสาวกมลทิพย์ นารี
ครู


นายเกียรติธงชัย ฉายะชาติ
ครูผู้ช่วย


นางสาวธีวรรณ ศรีพันธุ์
ครูผู้ช่วย


นายจตุรงค์ เปรมเสถียร
พนักงานราชการ


นายทินกร ว่องสาริกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์


นายวีรชน พูลพันธ์
ครู


นางสาวปิยาพัชร มัณฑการ
ครูผู้ช่วย


นายพรชัย ศรีชมภู
ครู


นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร
ครู


นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอน
ครูอัตราจ้าง


นายมาโนชญ์ สุขสุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายเสรี บุญประเทือง
ครู


นางส่งศรี โอภาษี
ครู


นายอภิศาล ไทยเจริญ
ครู


นางวิกานดา บุญเอก
ครู


นายณัฐวุฒิ ปกสุข
ครู


นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ
ครู


นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ
ครู


นางสาวสินจัย โฉมชัย
ครู


นายเจริญ จำลองแก้ว
ครู


นายวรณัฐ หมีทอง
ครู


นางไพลิน ส่งวัฒนา
ครู


นายจิโรจ จิ๋วแหยม
ครู


นายคมกริช แพงแสง
ครู


นายเจริญชัย วงศ์สิริธารา
ครูผู้ช่วย


นางสาวธนิศา จิตรเกื้อกูล
ครูผู้ช่วย


นางสาวมินตรา กันคำ
ครูผู้ช่วย


นางณัฐฎ์ธนาพร ภิรมย์ภักดิ์
พนักงานราชการ


นายจักรภพ บุญขาว
พนักงานราชการ


นายเทเวศร์ ม่วงพลับ
พนักงานราชการ


บุคลากรสายสนับสนุนนางสาวบังอร บ่ายยิ้ม
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล


นางอมรา ทองสันเที๊ยะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


นางสาวสิริภา ปั้นบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางฉัตศิภัคฐ เพ็ชรคง
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวนันทิชา เพ็ชรพรม
ครูพี่เลี้ยง


นักการภารโรงนายชวลิต สุขแก่น
ยาม


นายโม อ่อนสุข
ลูกจ้างชั่วคราว


นายทวี พรมอ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว


นายอรุณ อุปวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว


นางพลอย เร่งสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว


นายวินัย โลหะพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว


นายแดง ชุ่มบัณดิษฐ์นายวิชัย บูรพานายจ่าย พานอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว


นายจิรากร ชินทะวัน
ลูกจ้างชั่วคราว


นายสมยศ สกุลมี
ลูกจ้างชั่วคราว


นางวรรณทนา อู่อ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว


นายวิมาน ทำทัน
ลูกจ้างชั่วคราว


นางถนอม ชุ่มบันดิษฐ์นายพิชัย บูรพา
ลูกจ้างชั่วคราว
 

 

 
 
 
 

 

 
 
โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ :: สพม. เขต 42
79 ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
Tel : 0 5625 1281  Fax : 0 5687 6240
Email : wuanntsa@moe.go.th