หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
      

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ โรงเรียนหนองบัว และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
: บุษกร ปนสันเทียะ
: 2561-06-25