หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศโรงเรียนหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
      

        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.        

         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nongbua.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๒๕๑๒๘๑ ในวันและเวลาราชการ
: บุษกร ปนสันเทียะ
: 2561-07-03