หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน ๑ ชุด  
      

รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๘๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
: บุษกร ปนสันเทียะ
: 2561-08-24