หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับหอประชุมนิโลบล โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
      


: บุษกร ปนสันเทียะ
: 2561-09-19