หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
      

ประกาศโรงเรียนหนองบัว

ที่ 23/2563

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563
: บุษกร ปนสันเทียะ
: 2563-06-28